केमेताङ – लिम्बू गजल

सागर केरुङ प्रकाशित मिति : बिहिबार, भदौ ५, २०७६

– सागर केरुङ

केलुङमाओ खिम्सिङञाआङ युङ्ञा केमेताङ
आतान् पेका?साङ हेने?ओए नुङ्ञा केमेताङ

हुक्फोतङ्सी लाङ्बोतङ्सी सोरि पोसि केल?रे
हेने?रे लागी आतिन्नुसाङ चुङ्ञा केमेताङ

लुङ्मारक् आदुक्ते थे केमेता?साङ खेप्सुङ
केलाङङोओ पिक्तुङ्सा तुङ्ञा केमेताङ

केसुक्तुग्र आसेरे सुक्तुङग्र सेत्ने ल?रिक
आखेन्-आखेन् माक्खिसाङ हुङ्ञा केमेताङ ।